Kalaymyo khuahun pawlkhat

00peterkhampu

Dear It le ngaih mipih teng, A theinuamte' ading Kalaymyolam thu pawlkhat hong gelh kik ing. (thulu neu 11 om ding hi). 1. Tunung a i gensa maban zomin, Taxes, USA pan Kawlgam hong zin, Revd Dim Lun Zam (Zamnu) pen Kalay No.2 Section panin W.M te' sapna tawh … [Read more...]

Na Kiphatsakna Suahkhia In

00khatthang

Na Kiphatsakna Suahkhia In Hun khat la-in, pilna degree sangpi a nei nasep lut cil khangno khat company lian sim khatah nasep hong ngah hi. Ni khat, atawlngak hun sung company huangpi sung-a om bual gei-ah pai-in ngasa va saih hi. Akim aveiletak-ah zong company … [Read more...]