Galtai mi awn thum pha

30refugee

Galtai mi awn thum pha Syria gam ah tualgal ki sim na hang in galtai mi awn thum phata hi ci in UN in gen khia hi. March 2011 kipan galkisim na hang mi 191,000 si khinta in, awnguk leh alang in a inn alo nusia in, Syria gam sungmah ah ki phual in om uh a, mi giat ciang … [Read more...]

Nungzui leh Makai

davidtuang

Nungzui leh Makai • Nungzui hoihte makai hoih hong suak ding hi. • Nungzui ginalote makai gina/cingtaak suak ngei lo hi. • Makai hoih lo i cihte, nungzui ahih lai-in a ginalo teng hi. • Nungzuite'n makaite kisapna theihpih in, makaite'n nungzuite haksatna … [Read more...]