Adolf Hitler tangthu tomno

00hitler

Adolf Hitler tangthu tomno 1. Judah minam Million 5 val go lum hi. 2. Kum 4 a phak in tui sungpan in phungzi khat hon khia hi. 3. A lawmngaih masa pen Judah numei khat hi. Gen ngam lo ahihman in taan suak hi. 4. Naupang ahihlai pekin phungzi a suak nuam mahmah khat … [Read more...]

Dandelion akici gamlak pak

a02dandelion

Dandelion akici gamlak pak Dandelion akici gamlak pak no te in vantung a et kawm in “waa … vantung pen dum in zai taktak ei maw, vantung ah ei ih lengto thei tam maw nu” ci in hong dong uh hi. Anu in zong “ leng thei e maw … hong gol mengmeng le uh cin tua teh leng theih pah … [Read more...]

Work Hard & Word Smart

a02worksmart

Work Hard & Word Smart Khat vei lai in Japan cosmic company khat aa thu piang ahi hi. Company ii bawl khat maiphiatna saban bung pawl khat te pen ahawmpi ahihna thu azang te in company ah na khia uh hi. Company thu nei te in zong hih thu atheih uh hi. Tua ahihciang in … [Read more...]

Tembaw hawlpa

a02boat1

Tembaw hawlpa Khatvei lai in ah tembaw hawlpa khat a om hi. Amah ahih leh tuipi lai aa aom tuikhulhno a en nuamte ki nileh in a puak tembawno khat a hawl ahi hi. Ni khat, tuipi gal aa tuikhulh khat ah en dingin khangno honkhat tua tembaw hong saap uhi. Tua khangnote in tembaw … [Read more...]

Sia vive

a02boat

Sia vive Gun gal kah dingin Sangsiapipa khatin gunkuang khat hong sap hi. Gunkuang tung tuankawmin gim pipi hanciam takin gunkuang a hot tantan gunkuang neipa kiang ah hi bangin thu hong dong hi. “Pu nang sumlei sumzuak pilna (economy) na thei na?” “tua dan za ngei kei sing … [Read more...]