Muanpu leh Manno – 9

15love

Muanpu leh Manno - 9 "Tua leh bangci, Ciangsau in a theita hiam?" "He, theita e... tua a kiteen laitak uh maw U Muanpu, ka lawmnu uh Ciangsau pen a pute khua lam ah a pate tawh khualzin hi in, a sawtlo a hong ciah, a u Thangpu te kiten theilopi a eee... a u Thangpu ading ciin … [Read more...]

Zuau Siangtho

00thawntuang

Zuau Siangtho Zuau Siangtho genna loh tawh Zomite' Gam thupi ki tungzo peuhmah lo hi, ki ci hi. Aman diam? Zuau gen ngei ngiatlo aom takpi diam? ei tawh i ki ngaihsut ciangin...., Zuau na gen manin bang teng phattuamna hong piathei cih na ngaihsun kha ngei hiam? Midangte zong … [Read more...]

Nepal gam tangthu

00pautunthang

Nepal gam tangthu Federal Democratic republic of Nepal pen leitunga mualsang pen Himalaya pang a om ahi hi.A gam pen Sq.Km 147,181 in taangzai hi.Mihing 27 millions kiim Nepal gam sungah teeng uh a, Nepal mi (Nepali or Gorkha) gam pua a teeng zong 2 millions val om lai … [Read more...]