Dahna Pulakna: Ni Luai Khan...

Dahna Pulakna: Ni Luai Khan Nuam
Dahna Pulakna Daw Mary Luai Khan Nuam   Japan gam Tokyo khuapi a teng, Daw Mary Luai Khan Nuam (kum 73) in April 23, 2014 ni, nitak nai 7:20PM (Japan) hun in, a ten’na a inn phualzang pan, a it a ngaih teng nusia in vantung Topa kiang ah ong ciah santa hi.   A Pasal U Ngo Cin Mang   Japan A Tate Daw Mang Cing... Read more:

U Win Tin

U Win Tin
Pu Vung Tung (U Win Tin) pen, Democracy leh minam kim khan'to' nang in, a zahtak huai mahmah mithupi khat ahi hi. Amah ong... Read more:

Theisakna (Tamu gam)

Theisakna (Tamu gam)
To Dear Zomi pih te Ko Tamu lam ah tu in zingsol journey vai in mitampi te in lung himawhmahmah in athu hong kidong... Read more:

Advice tawh Kisai

Advice tawh Kisai
Mipilte in deihsakna tawh thu ahilh nopte uh mipi mai ah hilh zaizai selo in, kuama theih loh in hilh sim hi. Network... Read more:

Zomi ta ding kamsanna

Zomi ta ding kamsanna
Lawmte, Hih anuai a Topa kiangpan hong tung kamsanna na sim sak un. A sawtlo in minam te lak ah khanlawhna hong ki... Read more: